ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ต่อสู้ Covid-19